เมื่อ 15 ก.พ.63 เวลา 0900 ร.ท.จีรวัฒน์ อัญญะโพธิ์ รรก.สด.อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์/ทำความสะอาด บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ โดยมีนาย วิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน