เมื่อ 4 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชชัยบุรี จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานฯ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ให้เร่งรัดการก่อสร้างเพื่อสร้างความศรัทธาและความมั่นใจให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคมาแล้ว รวมไปถึงการร่วมบริจาคในครั้งต่อไป โดยการก่อสร้างจะต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมโครงสร้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและเพื่อความเป็นสิริมงคล
2. ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างอ่างธวัชชัยเป็นแหลางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เสร็จตามเวลา หากมีความสมบูรณ์จะสามารถจัดกิจกรรมสมทบทุนก่อสร้างพญานาคได้อีกหลายกิจกรรม เช่น วิ่งการกุศล, ขี่จักรยาน, การแข่งเรือฯลฯ ทั้งนี้ มีมติจัดพิธีขอขมาบวงสรวงองค์พญานาค ในวันที่ 9 มีนาคม 2563