เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กำลังพล และครอบครัว โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัวโดยได้ชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆของ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้แก่ งานด้านสิทธิของกำลังพล กาาส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ งานด้านการข่าว การเป็นแหล่งข่าวต่อต้านยาเสพติด งานด้านยุทธการ การฝึก งานด้านส่งกำลังบำรุง งานด้านกิจการพลเรือน เปิดโอกาสให้กำลังพลได้เสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีฝ่ายเสนาธิการได้ชี้แจงเรื่องที่สำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งโครงการวิสาหกิจชุมชน, โครงการทหารพันธ์ดี, โครงการคลองไทย และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข, กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลในพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัย ก็ขอให้แจ้งให้ผู้บัญชาการ หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยด่วน เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับกำลังพลและครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน