มทบ.27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด( ก.ช.ภ.จ.ร.อ. ) ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 1000 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และ ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด( ก.ช.ภ.จ.ร.อ. ) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีนาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังนี้
1.พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านบรรเทาสวาธารณภัย อ.เสลภูมิ จำนวน 3 โครงการ 815,400 บาท
2.พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านบรรเทาสวาธารณภัย อ.ศรีสมเด็จ มีมติเห็นชอบหลักการ แต่ให้ไปรับวิธีการดำเนินมาใหม่
3.พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคไหม้คอรวงข้าว)ด้านการเกษตร(ด้านพืช) เพื่อรองบประมาณสั่งจ่าย
4.พิจารณาการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทุกภัย) ครั้งที่ 4 เนื่องจากหน่วยงานที่ดำเนินการยังให้การช่วยเหลือแล้วเสร็จ และมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงเห็นควรอนุมัติขยายเวลาฯ(อุทกภัย) ครั้งที่ 4 ด้านบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ ต่อเนื่องครั้งนี้ออกไปอีกจำนวน ๖๐ วัน ตั้งแต่ 28 มี.ค. 63 – 26 พ.ค.63 ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณในส่วนของ มทบ.27 ที่ได้เสนอประมาณการงบประมาณในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทรายทับถมที่ทางการเกษตร กรณีเกษตรกรบางส่วนยื่นคำร้องใหม่ วงเงิน 3,830,663 บาท ซึ่ง มทบ.27 ร่วมกับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ในการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวต่อไป