“มทบ.27 ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่ออนุรักษ์แหล่งนำ้สาธารณะ ณ บึงแม่ครัวอ.เสลภูมิ.จ.ร้อยเอ็ด”
เช้าวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ บึงแม่ครัว ประจำปี 2561 ณ บึงแม่ครัว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย คณพศ นิธิธนาพล ปลัดอาวุสโสอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่าง อำเภอเสลภูมิ, มณฑลทหารบกที่ 27 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ รักษาคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคเพียงพอทุกฤดูการ บึงแม่ครัว เป็นแหล่งน้ำปิด และนำน้ำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว
การกำจัดผักตบชวาในวันนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ สามารถกำจัดผักตบชวาได้จำนวน 80 ตัน โดยจะนำไปทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนใช้ต่อไป