มทบ.27 บ้านพักหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน
เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพลที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ และดูแลบ้านพักอาศัยของทางราชการให้มีภูมิทัศน์ สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหน่วย โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจและประเมินผล ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลการตรวจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และได้พิจารณาบ้านพักของกำลังพลประเภทเรือนแถว และประเภทการจัดระเบียบห้องพักดีเด่น มีดังนี้ ประเภทเรือนแถวดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ เรือนแถวนายทหารประทวนที่ 11 (ส.11),รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรที่ 2 (น.2)รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เรือนแถวนายทหารประทวนที่ 8 (ส.8),ประเภทการจัดระเบียบห้องพักดีเด่นรางวัลชนะเลิศ จ.ส.อ.ทรงพล กมลนัด, รองชนะเลิศลำดับที่ 1 สิบโทหญิงพิไลวรรณ เชตุพน รองชนะเลิศลำดับที่ 2 พลอาสาสมัครพีรวัธน์ หาญสุโพธิ์ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลในความร่วมมือเสียสละทุ่มเท ดูแลบ้านพักและขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ถือเสมือนว่าบ้านพักของทางราชการ เป็นบ้านของตนเอง ผู้บัญชาการพร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ค่ายทหาร สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัย ตลอดไป