มทบ.27 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กองทัพบกได้กำหนด

วันที่ 30 มีนาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้ กำลังพลใน หน่วยงาน กอง แผนก ฝ่าย ต่างๆ ของ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดสถานที่ทำงาน ณ สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม เพื่อลดความแออัด และความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กองทัพบกได้กำหนดให้อย่างเคร่งครัด สร้างการตระหนักรู้และการป้องกันโรค ให้แก่กำลังพล ครอบครัว การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าค่ายทหารและก่อนการปฏิบัติงาน การค้นหาควบคุมกลุ่มเสี่ยง จัดให้มีแอลกอฮอล์ประจำจุดต่างๆ การเว้นระยะห่างทางสังคมและ สับเปลี่ยนกำลังในการทำงานของกำลังพลในแต่ละวัน ลดความแออัดในสถานที่ทำงาน กำหนดเวลาเข้า – ออกบ้านพักของทางราชการไม่เกินเวลา 21.00 น. ,ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและพ่นยาฆ่าเชื้อในค่ายประเสริฐสงคราม และการจัดเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ