เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ ๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง เสธ มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด – ๑๙) ผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด มีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผวจ.ร.อ., ผบก.ภ.จว.ร.อ. และ หน.ส่วนราชการของ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ