ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมโครงการวิสาหกิจชุมชน ช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม โครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 17 โครงการ เพื่อให้คำแนะนำ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยใช้สมุดบัญชีครัวเรือน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้กำลังใจสมาชิกของแต่ละโครงการในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 เกิดขึ้นจากการที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยกำลังพลผู้ที่มีรายได้น้อย จากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย จึงได้มีการประชุมและมีมติให้ดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนในหน่วย จำนวน 17 โครงการ ได้แก่
– กลุ่มเลี้ยงปลานิล มทบ.27
– กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ มทบ.27
– กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง มทบ.27
– กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า มทบ.27
– กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ มทบ.27
– กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ
– กลุ่มเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมือง มทบ.27
– กลุ่มหนูพุกยักษ์
– กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงปลาดุกบ่อดิน
– กลุ่มเลี้ยงปลาดุกอุย มทบ.27
– กลุ่มเบเกอร์รี่ มทบ.27
– กลุ่มน้ำปลาสูตรโบราณ มทบ.27
– ศูนย์บริการล้างรถ (Car Care Services)
– ศูนย์เคเบิ้ล
– กลุ่มน้ำดื่ม มทบ.27
– ร้านกาแฟ มทบ.27
– กลุ่มน้ำยาล้างจาน มทบ.27
วิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคของกำลังพล โรงประกอบเลี้ยง และประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีกองทุนชุมชน จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ให้กู้ยืมลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ตำ่ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่กำลังพลที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่สนใจและครอบครัวของกำลังพล ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดสรรรายได้ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพล ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป