มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( VCS )
จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด – ๑๙)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ ๒๗ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นผู้แทน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( VCS )
จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด – ๑๙) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุม