ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ให้การต้อนรับ พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้นำเยี่ยมชมแบบแปลนโครงการทหารทหารพันธุ์ดีในสวนสุขภาพชุมชน ตรวจพื้นที่การก่อสร้างอาคารแสดงผลิตภัณฑ์, อาคารเอนกประสงค์, ศาลาทรงงาน, เรือนเพาะชำ, โรงปุ๋ย และเยี่ยมชมการดำเนินงานในโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ โดย พลตรี วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุนโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในการดำเนินโครงการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นโครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธ์ุผัก ต่างๆ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รักษาไว้สําหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี กระจายพันธุ์ผักให้กับประชาชน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มุ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวการพัฒนาเกษตรกรรม และดำเนินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน