มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนทัองถิ่นไทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่องโครงการวิสาหกิจชุมชน ให้แก่กำลังพลและครอบครัว

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 0830 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมเปิดอบรมโครงการวิสาหกิจชุมชนให้กับกำลังพลผู้ที่สนใจและที่เป็นสมาชิกของโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 17 โครงการ มีผู้เข้ารับฟังการอบรมรวมทั้งสิ้น 117นาย โดยมี ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนทัองถิ่นไทย, พ.ท.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคอีสาน,นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
,นายอดิศร วัฒนบุตร ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรารักประเทศไทยภาคอีสาน
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มรักประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม,นายสันตพงษ์ ฉัตรไชยศิริ ประธานเครือข่ายกลุ่มรักประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน , วิธีการประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ,ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมการจดทะเบียนโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สมาชิกโครงการวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพล ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน