มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานประกอบการ ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด- 19
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รักษาราชการแทน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่27 และ นายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมติดตามตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม สถานบันเทิง สถานบริการกิจการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด- 19โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการลงทะเบียน เข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการ สถานที่ทุกครั้ง ในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ให้ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวที่มีผู้สัมผัสบ่อย จัดพื้นที่ลดความแออัด จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีจุดบริการล้างมือ มีระบบระบายอากาศถ่ายเท ให้เกิดความพร้อมของการให้บริการ และเกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด จัดไปไทยชนะ”