มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการปิดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนในสถาบันระดับอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย”กตัญญูคลับ”และกิจกรรมเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน โดยหัวข้อที่อบรมได้แก่ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 การทำแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ และการเย็บหน้ากากผ้าสำหรับป้องการแพร่กระจายโรค โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเอง จากโรคไวรัสโควิด-19 สร้างความตระหนัก การรับผิดชอบต่อส่วนรวม และนำความรู้ที่ได้รับนำไปเผยแพร่แก่ชุมชนต่อไป