“มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแก่ ราษฎร ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำ ราษฎร หมู่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ครัวเรือน กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จำนวน 10 ชุด ณ บริเวณที่นาของอดีต พลทหารพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สาราช ซึ่งเคยสังกัด ร้อย.มทบ.27 ปัจจุบันได้อำลาชีวิตรับราชการไปแล้ว และได้นำเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ กลับมาเพาะปลูกสำหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำมาจำหน่ายในหมู่บ้าน สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำราษฏรกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย คือ นางเกสร พืชสิงห์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 4 ม.2 บ.อุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ผู้ป่วยติดเตียงป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และ นางคำมูล พืชสิงห์ อายุ 76 ผู้ป่วยติดเตียงป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้ร่างกายเป็นอัมพาต สร้างความปลาบปลื้มใจที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน มาเยี่ยมเยียนและมาดูแลผู้ด้อยโอกาส
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย คนพิการ และ ติดตามการขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของกำลังพลพลทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ และได้รับเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานนำไปเพาะปลูกขยายผล จำนวน 2 นาย คือ นาย พงศกร นาวัลย์ บ้านเลขที่ 38 หมู่ 12 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด และ นายวัชรัตน์ ชิมชม บ้านเลขที่ 102 หมู่ 8 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งภายหลังจากได้รับเมล็ดพันธ์ุ ก็ดำเนินการเพาะปลูก เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชน สร้างความอยู่ดีมีสุข ให้กับตนเองและครอบครัวภายใต้การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง ร.9 และพระปฐมบรมราชโองการ ของ ในหลวง ร. 10 ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”