ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมของศูนย์ฟ้าการุณ มณฑลทหารบกที่ 27
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.15 น.พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์ฟ้าการุณ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ศูนย์ฟ้าการุณ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1.ด้านร่างกาย 2.ด้านจิตใจ 3.ด้านสังคม 4.ด้านการศึกษาและอาชีพ พร้อมจัดกระบวนการที่มิให้ผู้ติดยาเสพติดกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการฝึกจำนวน 16 นาย ห้วงระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 45 วัน มีเนื้อหาการฝึก ดังนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลกระทบจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามระเบียบของกองทัพบก การป้องกันการกลับไปเสพซำ้และการให้คำมั่นสัญญา การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อุดมการณ์ความรักชาติ การฝึกระเบียบวินัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การฝึกอาชีพ การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ ณ รร.โสตศึกษาและ รร.สอนคนตาบอด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งภายหลังจากการอบรมแล้ว นักเรียนศูนย์ฟ้าการุณมีจิตสำนึกที่ดี พร้อมที่จะกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม เป็นที่พึ่งของครอบครัว และเป็นกำลังพลที่ดีของกองทัพบกต่อไป
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27ได้กล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าฝึกอบรมว่า “ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรง ถึงแม้หน่วยได้ทำการป้องกันและปราบปรามอย่างหนักก็ยังมีการแพร่ระบาดเข้ามาจำหน่ายในค่ายทหารหน่วยจึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เนื่องจากค่ายประเสริฐสงครามเป็นบ้านของเรา มีลูกหลานอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาตในอนาคต สำหรับผู้ที่หลงผิดผู้บังคับบัญชาได้ให้โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ ให้กลับออกไปเป็นคนดีของสังคม แต่หากยังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้ง ก็ต้องได้รับโทษ ทางวินัยและโทษทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้