มณฑลทหารบกที่ 27 บันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา , รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง(ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55) ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ นำมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 มีลักษณะเด่น คือ โตดี ไข่ดก อกกว้าง และมีรสชาติอร่อย
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทหารพันธ์ุดีและ ร่วมเปิดโรงเรือนไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 240 ตัว เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์กลางการเพาะขยายพันธุ์ โดยจะนำไปมอบให้แก่ ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระและเกษตรกรที่มีความสนใจ เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ชุมชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น