โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ร่วมใจ สร้างงานให้ได้ผล สร้างกำลังพลให้มีความสุข
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 1400 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรม รักษาราชการแทน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 กำกับกูแลการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และให้พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 โดยได้แบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้แก่กำลังพล จำนวน 200 นาย ในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆภายในโครงการฯ เพื่อให้กำลังพลได้มีส่วนรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งจะแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย และนำไปขยายผลสู่ชุมชน เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืน และสร้างความสุข ความรัก ความร่วมมือร่วมใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยสำเร็จเป็นรูปธรรม
ในโอกาสนี้ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับมอบพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว จาก นาย พนมลักษ์ อาจโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด และนำไปปล่อยในบ่อนำ้หลังป้ายโครงการ ฯ เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้แก่กำลังพล และพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดต่อไป