พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 0900 พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พล.อ ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา,ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ,ผอ.ประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ
โดยคณะ ฯ ได้เข้ารับฟังคำบรรยายสรุปและมอบนโยบายในการดำเนินงาน ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 , โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่16 โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 6 ซึ่งดำเนินกิจกรรมแปลงเพาะปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ การคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช การเพาะต้นกล้า รวมทั้งการปศุสัตว์ และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯในโครงการฯ ซึ่งคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป