ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 รับ-ส่ง หน้าที่ อย่างอบอุ่น
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 ระหว่าง คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27(ท่านเดิม)ได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับคุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27(ท่านใหม่)โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 27 และ ข้าราชการหญิง สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีโดยความพร้อมเพรียง สำหรับชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ดำเนินการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของครอบครัวกำลังพลของกองทัพบก และ ประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยึดถือหลักการทำงานที่สำคัญคือ ทำงานด้วยความเต็มใจ สมัครใจ มีความรัก ความสามัคคี เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ว่า “ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจให้ทหารกล้า