“อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับทหารใหม่ ผลัด 2/65 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ หลักการปฐมพยาบาล ป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสีย สามารถนำไปปรับใช้ในระหว่างการฝึก หรือไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”