“มทบ.27 กระทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ทหารกองประจำการ ที่รับราชการครบตามวาระ สู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง”
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารราช สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร นายสิบ และ ทหารกองประจำการ ที่รับราชการครบตามวาระในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 110 นาย กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 110 ชุด ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริให้แก่ทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่จะอำลาชีวิตรับราชการ เพื่อนำไปเพาะปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือน และขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ในหมู่บ้านชุมชนของตนเองลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความอยู่ดีมีสุข ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวตลอดพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในหมู่บ้านชุมชนต่อไป