“เทิดภักดิ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดมั่น
หลอมรวมขวัญ กำลังใจ ไทยทุกหน
เอกลักษณ์ เอกราช องอาจล้น
สืบสานผล ความเป็นไทย ใต้ร่มบุญ”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว และ สิบโทหญิง มทินา แต้สกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ ราย
โดยได้บรรยายประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทำให้ได้รู้ถึงความเสียสละเลือดเนื้อ การกอบกู้ชาติบ้านเมืองของบรรพชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองที่พระมหากษัตริย์ได้สร้างมาด้วยชีวิตและสั่งสมวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดมาสู่ลูกหลาน จวบจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์