“มณฑลทหารบกที่ 27 รำลึกถึง พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะนายทหารฯ ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ครบรอบ 79 ปี เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพลตรีพระยาประเสริฐสงคราม( เทียบ คมกฤส) ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างปี 2462-2467 และ 2469-2472 รวม 8 ปี และดำรงตำแหน่ง ปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม (2475) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนที่ 2 (2476-2477)
พลตรีพระยา ประเสริฐสงคราม ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 10 ได้พัฒนาหน่วยให้เจริญรุ่งเรือง ปกครองทหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีระเบียบ วินัยอย่างดียิ่ง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กับและพัฒนา ความเจริญในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองปลูกฝังความสามัคคี สร้างความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวของทุกฝ่าย ทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น จึงได้รับการยกย่อง เคารพนับถือจากทหารและประชาชนให้เป็นบุคคลตัวอย่างในสมัยนั้น พลตรีพระยา ประเสริฐสงคราม ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2485 สิริอายุ 59 ปี 11 เดือน 27 วัน