ผบ.มทบ.27 เข้าร่วมพิธีปิด โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ฯ
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีปิด โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”รุ่นที่2/1 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนพระองค์
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก
ในระหว่างการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ให้แก่ ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 327 คน เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 325 คน และชาวต่างประเทศ 2 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
โดยผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป