“ขุนภักดี 27 ออกรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชนสู้ภัย Covid-19”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันโท มานิตย์ ร่วมรส นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 หรือขุนภักดี 27 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้ถูกวิธี, การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และประกาศของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างการตระหนักรู้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และการปฏิบัติตาม New Normal วิถีชีวิตใหม่อย่างมีความสุข ให้แก่ประชาชนพื้นที่ บ.หนองม่วง ม.12 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน ซึ่งพี่น้องประชาชน ต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง