มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ยโสธร ครั้งที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการพลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม