“ทหารพันธ์ดี ปลูกฝังเยาวชน สู่วิถีพอเพียง”
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อปลูกฝังให้น้องๆได้ซึมซับกระบวนการผลิตผักปลอดภัย การปศุสัตว์ การประมง เรียนรู้ตามวิธีกสิกรรมธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในการขยายผลให้กับทหารกองประจำการและราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป