“มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจบ้านพัก ดูแลความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาบ้านพักข้าราชการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตสุขาภิบาลอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน เป็นไปตามนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก พร้อมควบคุมกำกับให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด