สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี27)พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้นำชุมชนและ ประชาชน ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จว.ร.อ. ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯอันเป็นที่เคารพรักของคนไทย โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบ้านเรือน ที่พักอาศัยและประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ บริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินฯ และเชิญชวนร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ พร้อมทั้งร่วมชื่นชมพระบารมี ในวันดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มีโอกาสได้เฝ้า รับ- ส่งเสด็จฯอย่างใกล้ชิด