“เฝ้าติดตามสถานการณ์นำ้ พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดชุดสังเกตการณ์ระดับนำ้ในพื้นที่รับผิดชอบที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน จำนวน 4 จุด
จุดที่ 1 สระพานลำเสียวใหญ่ บ.ดู่ฝายใหญ่ ม.10 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 2 ฝายน้ำล้นบ้านท่าม่วง ม.3 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 3 ฝายน้ำล้นบ.น้ำอ้อม ม.2 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
จุดที่ 4 ลำน้ำเสียวบ.เมืองบัว ม.10 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
พบว่ายังมีมวลน้ำสะสมในระดับตำ่ โดยจะติดตามสถานการณ์ของระดับนำ้อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที