#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
สัสดีอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรม และ กำลังพล จาก กองพันทหารรายที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ลำเลียงถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านชีเฒ่า, บ้านแสนสุข, บ้านหงษ์ทอง และ บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขณะนี้ ปริมาณน้ำได้ระดับลดลง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562