“ตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกล”
มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสภาพความพร้อมรบ และฝึกเดินทางไกลระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าของกำลังพล ให้สามารถสนองภารกิจในการช่วยหน่วยทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเท้า และเป็นการฝึกความอดทนของกำลังพลเป็นบุคคล เป็นหน่วย และเป็นส่วนรวม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพล