“มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยร่วมกัน”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่สำคัญและขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วย ร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชา และกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้า กอง แผนก ฝ่าย และผู้แทนของกำลังพล จากกอง แผนก ฝ่าย เข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด