“มทบ.27 ประชุมเตรียมการพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนประชุมเตรียมการพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผ่านระบบ google meeting โดยมีคณะส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และปรับรูปแบบการจัดพิธีให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน