“มทบ.27 รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”
กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบสิ่งของบริจาคจาก คุณกาญจนา คล้ายทอง และ คุณประสิทธิ์ แก้วสวนจิก พร้อมครอบครัว เพื่อนำไปจัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” มอบให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดาร ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป