“ทหารร้อยเอ็ด ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาในแหล่งนำ้สาธารณะ”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ลำห้วยแต้- ห้วยเงิน ม.8 บ.สังข์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พล.ตปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการ “กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขต ต.สะอาดสมบูรณ์ โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ, ทหาร, ตำรวจ, ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกำจัดผักตบชวาเป็นจำนวนมาก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันปัญหานำ้ท่วมขัง และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวาและวัชพืช สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเอง ซึ่งผักตบชวาที่กำจัดได้ในวันนี้มีประมาณ 5 ตัน จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป