เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ มอบให้ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รอง หก.กกร.มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลาง จว.ร.อ. โดย นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบดังนี้
๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
๒.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ และผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ซึ่งในส่วนของ มทบ.๒๗ ได้เรียนสอบถามที่ประชุมถึงความก้าวหน้าของงบประมาณโครงการก่อสร้างสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชนค่ายประเสริฐสงคราม เฟสที่ ๒ วงเงิน๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบัน จว.ร.อ.ได้เสนอของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณแล้ว และได้เรียนชี้แจงว่าหน่วยมีแผนที่จะเสนอของบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) หรืองบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โครงการ ARMY LAND ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์พัฒนากีฬาในค่ายประเสริฐสงคราม ประกอบด้วย ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑.ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ
๒.ศูนย์ฟิตเนส
๓.สวนสุขภาพ (เพิ่มกิจกรรมตลาดน้ำและดนตรีในสวนสัปดาห์ละ1วัน)
๔.สนามยิงปืน
๕.สนามจักรยานเสือภูเขารอบค่าย
๖.ค่ายฝึกพัฒนาความเป็นผู้นำและหลักสูตรต่างๆของจังหวัด
๗.ค่ายฝึกทดสอบกำลังใจ10สถานี
๘.ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๙.ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดให้อยู่ดีมีสุข, เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น