“ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”
ตามที่คุณ Rugira Sirivarin ประสานมายังเฟสบุ๊คของมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อขอกำลังพลเข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้นาง สมจิตร์ ไสเสริม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุฐานะยากจน บ้านที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ขาดแคลนแรงงานในการช่วยเหลือสร้างบ้าน จึงได้ประสานมายังมณฑลทหารบกที่ 27
.
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และได้อนุมัติให้นำชุดช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมเครื่องมือช่าง บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้ นาง สมจิตร์ ไสเสริม บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ นางสมจิตร์ ฯเป็นอย่างยิ่ง