“Open House เปิดบ้านทหารใหม่”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารกองประจำการ ผลัด 1/65 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านหลังที่ 2 ของของบุตรหลาน ก่อนลาพักกลับภูมิลำเนา ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของทหารใหม่ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า/ท่าอาวุธ การฝึกยิงปืนฉับพลัน,และการฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทย เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึก ,ชมวีดีทัศน์การฝึกของทหารใหม่ ความเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพและระเบียบวินัยของทหารใหม่หลังจากการเป็นพลเรือนสู่ทหารกองประจำการ และพิธีมุทิตาจิตของทหารใหม่ต่อบุพการี
ต่อจากนั้น มัคคุเทศก์น้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พาพี่ๆทหารใหม่และผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้เยี่ยมชม อนุสาวรีย์ พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม, กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยร่วมทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและได้ร่วมเพาะกล้าเมล็ดพันธ์ุผัก ของ,ชมการสาธิตกระโดดหอสูง 34 ฟุต,แวะชมแพะดนตรี เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน อาทิ สถานที่ฝึก โรงนอนทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงคลาสสิคแบนด์จัดแสดงดนตรีและนำครัวสนามประกอบอาหารให้ น้องทหารใหม่และผู้ปกครองได้ได้รับประทานร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา