มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ร่วมปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน”
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62เวลา 0900 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ พ.ต.สมบูรณ์ ไชยขาว เป็นผู้แทนหน่วย นำกำลังพลนายสิบและพลทหาร เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน โครงการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนและปลูกป่า ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าดอนชาด ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายกรกฎ บุญญามิ่ง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานฯ โดยได้ร่วมรับฟังการบรรยาย หลักทรงงาน ข้อที่ 15 “ปลูกป่าในใจคน” จาก นายศรายุทธ อันทะไชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสตร์พระราชา และ นายธงชัย เทศสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดในสวนป่า ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องป่ากับเห็ดและขั้นตอนการปลูกป่าให้อยู่รอด เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน กระตุ้นจิตสำนึกในประชาชนเกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในวันนี้ ได้ร่วมกันปลูกพันธุ์กล้าไม้ ยางนา, ประดู่ป่า, พะยูง, สัก, มะค่าโมง, มะขามป้อม และแคนา จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ 6 ไร่ ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อบต.บึงนคร, มทบ.27, ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ครูนักเรียนในพื้นที่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด และมีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลภายหลังการปลูกกล้าพันธ์ุ โดยร่วมติดตามวัดการเจริญเติบโต การรดน้ำต้นไม้และการวัดค่าอ๊อกซิเจน เพื่อให้กล้าพันธุ์อยู่รอดเป็นป่าของชุมชน จนเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของคนในพื้นที่ต่อไป