“มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลรับชมสารคดี “คนเปลี่ยนโลก” สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและสังคม”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมรับชมสารคดี “คนเปลี่ยนโลก” ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งก่อนรับชมสารคดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลร่วมยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
สำหรับ สารคดีคนเปลี่ยนโลก ททบ. ได้รับการสนับสนุนจาก บจก.สื่อสายรุ้ง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้คนหลากหลายอาชีพที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแนวความคิดในการการพัฒนาตนเองและสังคมให้กับทหารกองประจำการเมื่อปลดประจำการแล้ว และกำลังพล ของหน่วย ให้สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีความเป็นไทย ความเป็นเกษตรกรท่ามกลางเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต