ผบ.มทบ.27มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด มทบ.27 เพื่อสร้างอนาคตของชาติ ประจำปี 2561
เช้าวันที่ 9 พ.ค.2561 เวลา10.00น. ที่สโมสรค่ายประเสริฐสงคราม พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27และคุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.27พร้อมคณะ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด มทบ.27 สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดและสัสดีจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 จำนวน 272 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000บาท โดยแบ่งเป็น ทุนผลการศึกษาดีเด่น และทุนบุตรผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.มทบ.27เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้บุตรของกำลังพล ที่มีผลการศึกษาดีเด่นและช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อย ซึ่งเงินทุนการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากเงินปันผลของ สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม ,ศูนย์พัฒนากีฬา มทบ.27และชมรมกีฬายิงเป้าบินร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพล จะได้นำเงินทุนการศึกษาไปใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับต่อไป โอกาสนี้ ผบ.มทบ.27 ได้ให้โอวาทแก่บุตรผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนและกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ว่า ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความขยันหมั่นเพียรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น ขอให้เป็นเด็กดีของสังคม ห่างไกลจากสิ่งเสพติด เพื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป และที่สำคัญเรื่องการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป หลังจากนั้น ผบ.มทบ.27 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของ มทบ.27 ด้วย