“แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 39”
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 39 เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิต และวิญญาณในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 27, พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2, นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27, ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์, พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม, พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, และพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 เดิมคือ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 ซึ่งเดิมนั้นหน่วยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงครามและต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กองทัพบกให้แปรสภาพหน่วยจากจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็นมณฑลทหารบกที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ยึดถือวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยปัจจุบันมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27