“เช้าวันแรก ณ ค่ายประเสริฐสงคราม”
น้องๆทหารใหม่เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะต้องจัดเตียงนอนของตนเองและดูแลพื้นที่อาคารโรงนอนให้สะอาด เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ หลังจากนั้นจะร่วมรับประทานอาหารที่โรงประกอบเลี้ยง
ซึ่งในสัปดาห์แรก จะดำเนินกรรมวิธีในด้านธุรการ เช่นการลงข้อมูลประวัติ การคัดกรองสุขภาพจิต ความเสี่ยงการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน ซึ่งน้องๆทหารใหม่จะได้ปรับตัวก่อนทำการฝึกต่อไป