“ตรวจคัดกรองความเสี่ยง…ป้องกันอันตรายจากการฝึก”
น้องทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ผลัดที่ 2/65 เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตครั้งที่ 1 (แรกเข้าหน่วยฯ) และ คัดกรองความเสี่ยงการบาดเจ็บทางความร้อน จาก แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมรับการฝึกต่อไป
ต่อจากนั้นเข้ารับการอบรม เรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนก่อนเริ่มการฝึก เพื่อให้น้องทหารใหม่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บจากความร้อนได้