เมื่อ 18 ก.ค.60 พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้ชุดวิทยากร, เจ้าหน้าที่อำนวยการและ ชป.ที่ 6 (ร้อย.รส.มทบ.27) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ วัดป่าโคกแจ้ง ม.6 บ.คำหัวคู ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จว.ร.อ. เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ สร้างการรับรู้ภัยจากยาเสพติด ผลงานงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล/คสช. เช่น โครงการ 9101, พรก.แรงงานต่างด้าว,ศูนย์รับร้องเรียนในหน่วยทหาร ,ข่าวสารที่สำคัญ และกระบวนกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปประเทศ ในการนี้ได้ร่วมบูรณาการสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนของโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เพื่อก่อสร้างณาปนสถาน เมรุวัดป่าโคกแล้ง เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันในที่แห่งนี้ 4 หมู่บ้าน ประชากร ประมาณ 4,000 คน โดยมี นายสมบัติ พรรคพล นาย ทต.ท่าสีดา, นายวิกูล โคตา กำนัน ต.ท่าสีดา พร้อมผู้นำหมู่บ้านและประชาร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย