“มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils,where food begins :อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 “
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils,where food begins :อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ถึงความสำคัญของวันดินโลก(World Soil Day) เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์ของพระราชา ด้านการดูแลทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืนมาขยายผล และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรดิน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
#ทภ2ทำดีเพื่อพ่อ