“มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจพื้นที่ฯเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ฯ และคณะ ร่วมตรวจพื้นที่ฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จ ฯ ปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจและวางแผนการถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ