ทหารร้อยเอ็ด เข้าสอบถามปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรทำข้าวนาปี
เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ที่บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการทำนา และความต้องการในด้านต่างๆ ภายในชุมชนฯ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใและได้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=FnmwYaofHIs